Skip to main content

Full text of "Muskogee Genesis Translation"

See other formats


NAKCOKV MOSES COYVTE ENHVTECESKV, 

CENESES EIHOCAT. 

SETENTVCKE 1. 

ENnvTECESKv omof Hesaketvmeset hvlwe ekvnvu 
hayvtes. 

2 Momen ekvnvt, en heckv temvpokckat omen, tvnket 
omvtes : momen yomucket laukat ohonvpvn ocvtes : 
momen Hesaketvmese era Pnyvfekcvt newv ohonvpvn 
oh nekeyvtes. 

3 Momen Hesaketvmeset, Hvyayvket ocekvs, mahken, 
hvyayvket ocvtes. 

4 Momen Hesaketvmeset hvyayvken heeat, heret omen 
hecvtes: momet Hesaketvmeset hvyayvken yomuckan 
etekvpicvtes. 

5 Momet Hesaketvmeset hvyayvken Yom hocefet 
yomuckan Lilvn hocefvtes. "Momen yafke hvthvyvtke 
tepakat nettv enhvteceskv tates* 

6 Momen, Tektvnkat uewv etennvrkvpvn ocekvs, mo-» 
met newvn uewv enkvpvken etekvpicekvs, Hesaketvmeset 
makvtes. 

7 Momet Hesaketvmeset tektvnkan hayvtes, momet 
uewv mv tektvnkat elecv ocakat mv tektvnkat onvpv 
ocakat tepakan etekvpicvtes : momen m omvtes. 

S Momen Hesaketvmeset tektvnkat Svmayem hocefvtes. 4 CENESES, I. 

Monicn yafke fivthvyvtlvc tcpakat nettv svhokkolat 
tates. 

9 Momen, Uewv hvlwat elccv ocakat hvrakusuii ctolikv- 
likct omekvs, momcn ekvnv kvrpet heckckvs, Hesakctv- 
meset makvtes : momen raumvtes. 

10 Momen Hesakctvmeset^ ekvnv kvrpan Elec hocefv- 
tcs: momet uewv etohkvlkan Yamem Locefvtes: mo- 
met Hesaketvmeset lieret omen hecvtes» 

11 Momen, Ekvnv ohonvpvn, pvhe, momen nakbontvkc 
bpucke enerkv lokcican, momen eto lokcat eme etv- 
pomat,. en lokce emeta ofv enerkv lokcican, ekvnvt 
lionticekvs, Hesaketvmeset makvtes: momen momvtes. 

12 Momen ekvnvt pvhe, momen nakhontvke lopucke 
enerkv lokcican, momen eto eme etvpomat en lokce 
emeta ofv enerkv lokcican honticvtes : momen Hesaketv- 
meset heret omen hccvtes. 

13 Momen yafke hvthvyvtke tcpakat nettv svtutcenat 
tates. 

14 Momen, Hvyayvket livlwe etektvnkat ofvn ocv- 
kekvs, nettvn neren etckvpicvret, momet eskerkv, oketv, 
nettv, ohrolopc esyoraakan omvkekvs : 

15 Momet mvt hvyayvkehvlwc etektvnkat ofvn ekvni' 
ob hvyvyicvkvret omvkekvs, Hesaketvmeset makvtes: 
momen momvtes. 

IC Momen Hesaketvmeset bvyayvke rakrvke bokkolen 
Uahicvtes, bvyayvke rakkat nettv obfvnkc tarcn, momen 
bvyayvke cotkat nere obfvnkc taren : kococumpvu ka- 
hicvtes, 

17 Momet Hesaketvmeset bvlwe etektvnkat ofvn vpoyv- 
tes, ekvnvn ob hvyvyicct, 

18 Nettv nercu obfvnket, momet bvyayvke yomucke ete- 
kvpicvkvren : momen Hesaketvmeset beret omen hecvtes. 

19 Momen yafke hvtbvyvtke tepakal nettv esostat tates. CE1!«ESES, 1. S 

20 Momen, Vevm nake nekeye Itesaketv ocakat sulken 
heckuecen, fuswvt ckvnv onvpv hvlwe ctektvnkat ofvn 
tvmeevkekvs, Hesakctvnicset makvtes* 

21 Momct Hesaketvmeset nakc sclioneeboke rakrvkc 
iiewv vkfuUen, momen nanvke hajvte nekeboyat mv 
uewvt cahmelike sulke heckuecvten^ momen fuswv etvrpv 
ocat cahmelikon haliicvtes: momen Hesaketvmeset heret 
omen hecvtes-. 

22 Momen Hesaketvmeset, Honvpset, e^hvtvkyc^ 
uchvtkv uewvn fvcecvkes, momen ckvnvn fuswvt eobvtv- 
layvkckvs, kicet, ohmerrvtes. 

23 Momen yafke hvthvyvtke tcp«akat nettv svcabkepat 
tates. 

24 Momen, Nake wenaliokat cabmelike, vpuekv, nake 
hvllecat, ckvnv punvttv cahmelike esyomakan ekvnvt 
heckuccckvs, Hesaketvmeset makvtes : momen mornvtesir 

25 Momen Hesaketvmeset ekvnv punvttv cmc ctvpo- 
mat vcvkvy en, vpuekv emc etvpomakat vcvkvy en, momen 
nake ekvnv oh hvllecat emc etvpomat vcvkvyea hahicv- 
tes : momen Hesaketvmeset heret omen hecvtes. 

26 Momen, Esten hayvkeres, pun heckv omen, epu 
'hake vcvkvycn, momen uchvtkv rvro, hvlwe fuswv, 
vpuekv, ekvnv omvlkv momen nake hvllecat ekvnv 
ohhvllcce vtekat ohfvnkvket omekvs, Hesaketvmeset 
makvtes. 

27 Moraet Hesaketvmeset erne en heckv omen esten 
hayet, Hcsaketvmese en heckv omen hay vtes ; hunvn^v 
hokte tepakan hahicvtcs, 

28 Momet Hesaketvmeset ohmerrvtes, momet, Honvpset, 
eohvtvlvyvkes, momet ekvnvn fvcecet, ohfvnkvkes; mo- 
met uehvtkv rvro, hvlwe fuswv, momen- nake wenahoke 
ckvnv oh nekehoyc vtekat ohfvnket omvkes, Hesaketv- 
meset kicakvtes. 6 CBNESB8, 2. 

29 Momcti Hccvkes, nakhontc cncrkv lokcicc ckvnv 
hvmkv oh oce vtekat, momen eto enic ofv cm cttc occ 
enorkv lokcicat vtekat cc^mvkis ; mvt ocn honipetvt 
omvkvrcs. 

30 Momcn nako wcnahoke eleoste vtekat, hvlwc fuswv, 
momen ekvnv oh hvllccat, mv eme ofv hesaketv ocat 
vtekat, nakhoDte lanvke vtekat hompetvn emakis^ Hcsa- 
ketvmcset makvtes ; momen momvtes. 

31 Momcn Hesakctvmesot nakc hayvtc vtekat bccv- 
tea, momen hecvs, here mabet omvtes. Momcn yafkc 
hvthvyvtke tepakat nettv escpakat tates. 

SETENTVCKE 2. 

HiYOMEN hvlwe, ekvnvu, momcn cnanvkc sulkat omvl- 
kvn Hemketvmeset espoyvtcs. 

2 Momet nettv eskolvpakan Hesakctvmcset nakc hay vte 
omvlkvn esyukpoy vtes ; momct nettv eskolvpakan nakc 
hay vte omvlkvn en fekapvtes. 

3 Momet Hesaketvmesct nettv eskolvpakan ohmcriyct, 
vcakcn hayvtes: mv omof nake have vtotkvtc momen 
nak es hayvte omvlkvn en fekapet omekv. 

4 Heyvt hvlwe ekvnv tepakat em vliccckv ohonvkvt 
omakes, hahakof, mv nettv CehoiV Hesaketvmesct ekvnv 
hvlwe tepakan hahievte. 

5 Momen ekvnv etopokhe hvmknsis ekvnvn oh lionteko 
mnnken^ ekvnv nakhonte hvmkusis ekvnv aossct hontcko 
emunke tates; Cehofv Hesaketvmesct hvte ckvnv oh 
oskoUcekon, cste-hunvnwv oh vtotkvre sekokv. 

6 Momis hopere ckvnv aossct kvwapkvtes, momet ekvnv 
bvmkvn otohiect omvtes. 

7 Momen Cehofv Hesakctvmcset ekvnv cm mokke 
csten es hayvtes, momet wcnakctv hesaketv e yupohaa* CENESES, 2. 7 

ken 'sem vhesakvtes ; momen cstct puy vfekcv wenake 
hakvtcs. 

8 Momen Cehofv Hcsaketvmeset hvsossv fvccvn cvpo- 
fucen Eten ofvn vhocvtes: momet mvn cste-bunvnwv 
hayvtet vpikvtcs. 

9 Momet Cehofv Hesaketvmcset etc estc on rcnakv 
afvcccice taye, momet liompetv hero vtekat ekvnv aosscn 
hontievtes; momen hesakctv eto cvpofuco en nvrkvpv 
huercn, eto hero momet holvvakat kerretv tepakan. 

10 Momen hvccet cvpofuco otohicvret Eten afihnvtes; 
momet mvn ctckvpaket en fihne oste hakvtes. 

11 Enhvteceskvt Pisvn hocefkvt omes; Hefilv ekvnv, 
cvtokunaplane ocan, hvmkvn em vfulotat mvt omes 

] 2 Momen cvtokunaplane mv ekvnv ocat heret omes, 
mvn telyvm momen onekse cvto ocakes. 

13 Momen hvcce svhokkolat Kihvn hoccfkes : Ereopev 
ekvnv omvlkv vfulotat mvt omes. 

14 Momen hvcce svtutcenat Hetekel hocef kes ; Vseley 
en hvsossv fvccv ay at mvt- omes, Momen • hvcce esostat 
Yufletes omes. 

15 Momen Cehofv Hcsaketvmeset este-hunvnwvn ev- 
pahyet, Eton cvpofucen vpikvtes, ohvtotket vfvstVren. 

16 Momen Cehofv Hcsaketvmeset este-hunvnwvn em 
punayet, Eto cvpofuce ocat vtekat cm ctten etektvn- 
kusen hompetske tayes : 

17 Momis eto here momet holwakat kerretv em etten 
homipetskvs, mv nettv hompetskan ceUvranat tvlkusekv, 
kicvtes. 

18 Momen Cehofv Hcsaketvmeset, Este-hunvnwv en- 
tvlkat herckos; emvnicv es em etetayan en hayares, 
makvtes. 

19 Momet Cehofv Hesaketvmesct nakc , wenahoke 
ekvnv oh fullat vtekat ekvnvn es hayvtes, momet hvlwe S CENISES, 3. 

fiiswv vlekat hay vies; mamct Atvmen 'sem vlalivtes, 
naken lioccfhuecvranat kerrvret, monien cstomen Atvmet 
iiakhpcackvte wenahoke vtckan hocefat, mvt en hocefkvt 
omvtes. 

20 Momen Atvincl vpuekv oravlkv, momen bvlwc fnswv 
omvlkv, momen ekvnv punvttv vtekat hocefhokvn eniakv- 
tcs: momis Atvmet on omat, emvnicv cs cm ctetayan es 
en hcckekates. 

21 Momen Cehofv Hesaketvraesct noekv sufken Atvmen 
oh vlvkuecvtes, momen nocvtes: momen entalv hvmkcn 
a cm ehset, entalv vjoposkon vpeswv cs em eteyoficvtes : 

32 Momct Cehofv Hesaketvmeset entalv este-hunvnwv 
cm esat bokten cs hayvtes, momet este-hunvnwvn 'sem 
vlakvtcs. 

23 Momen Atvmet, Hiyomat hey vt cv func en funet 
omet, cv 'navpcswv em vpeswvt omes; Estc-hokten 
kifaocvrcs, este-liunvnwv a esvkvtet omekv, makvtcs. 

24 Heyvi omecicen estc-hunvnwvt o'rkc e'ckcn wibkei^ 
c 'biwvn hvlvtvres; momen enavpcsvvv hvmkusvres. 

25 Momen esle-hunvnwvt c *hiwv tepakat bokkoJvi 
cnatvlkct omakvtes, momet vlsvkekatcs. 

SETENTVCKE 3. 

ToKvs, ccttot ekvnv nake wenahoke Cehofv Ilcsakeiv- 
mese hayvie vtekat vkerretv es ohfvnke tates. Momet 
kokten em punayet, Momes, Hesaketvmeset, EtP cvpofnce 
ocat vtekat em etten homipatsKvs, makvt te? kicvtes. 

2 Cvpofnce ofvn eto em etten liompeyes : 

3 Momis, Eto cvpofnce en nvi'kvpv ])uerat cm eilcn 
homipatskvs, momet cclahyntskvs, ce pvsvtkckaret, He- 
saketvmeset makvtet os, hoktet cclton kicvtes. 

4 Moiucn, Co pvsvtkvko tvlkckarc8 ; CENESES, 3. 

5 Mv nettv hompatskof cc- tnrwv enrvmrvieet on, hesa- 
ketvmese take omvke, herat momen bolwakat kerrvket 
omatskvret on Hesaketvmesct k^rrekv, cettot hoktcn 
klcvtes. 

6 Momen hoktet mv eto hompetv herot, momet est* en 
renakv afvcecicet omen, momet eto estc hoporrenicvro 
cyacvkc tayet omen liecof, mv cm etten ebset, papvtos ; 
momet e'heu vpaken elimet, emeu papvtes. 

7 Momen hokkolvt e turwv enrvmrahkcn, enatvlket 
omakat c kcrrakvtes : momet kerakko essen eteliorhucii* 
cet, solipackvn e en hayakvtes. 

8 Momet nettv vkvsvppuecof, Celiofv Hesaketvmeset 
cvpoface ofv yvkapen en liaken pobakvtes ; momet Atv- 
met c 'hiwv tepakat eto vlkan Celiofv Hcsaketvmese en 
renakvn em elikakvtes. 

9 Momen Cebofv Hesaketvmeset Atvmcn cnhuchket, 
Estvmvn hueretska? kicvtes. 

10 Momen, Cvpofucc ofvn cen haken point, cv pen- 
kables, cv'natvlket ok ; momet cbikis, kicvtes. 

11 Momen. Estimvt ce'natvlket ometskat cem onayvt 
baks ? Mv eto, Em etten pabpetskvs, ce kicvy vte pah- 
pctske baks? Hesaketvmeset kicvtes. 

12 Momen este-bunvnwvt, Hoktc mv vc vpvkvrc 
a'metskvtct eto em etten a'bmen, pabpis, kicvtes. 

13 Momen Cebofv Hesaketvmeset, Heyv momecetskat 
nake te? bokten i kicvtes. Momen boktet, Cettot v'mv- 
keriyen, pabpis, kicvtes. 

14 Momen Cebofv Hesaketvmeset cetton cm pumiyet, 
Heyv nake momecetskckv, vpuekv omvlkv, momen ekvnv 
punvttv omvlkv semuntvlen obtvbikvkc toyctskes; cc 
nvrkcn, es bvlketskvres, momet ekvnv em mokken pa- 
petskvrcs, besaketske nettv vtekat : 

15 Momen cemcn bokte tepakatskat ce tenrvpuecit, eee 10 CENESES, 3. 

honvpse momcn bokle en honvpse etenrvpuecvkares ; 
mvt ce'kvn tonutVres, momen cemet e'leceskvn en tonu- 
fctskvres, kicvtcs. 

16 Moniet hokten, Ce feknokketvn momen cen ho- 
pucuko hockucckv taycn ohvtvlayares ; feknokkctv ofvn 
hopnetaken lieckuecetskvrcs ; momen cera cyackvt ce'hen 
ohhecen, mvt ec ohfvnkc tares, kicvtes. 

17 Momet Atvmen em punayet, Ce 'hivvv em opiinvkvn 
em vpoliicet, mv eto, Pahpctskvs, ce kicvyvte papets- 
kckv, ece 'rahkvn ekvnv ohtvhikvket os : feknokkctv 
oi\r\ nake mv oh liontan horapetskvres, hesakctskc nettv 
vtekat: 

18 Etofvske momen vkacon cen honticvkvres, momen 
nake ekvnv oh hontan hompetskvres. 

19 Ge turofv em mesken tvkUken hompetske raunkct 
ekvnvn oh fulkctskvres; mv aossen cc'shoyvtct onkv ; 
ekvnv em mokke toyet, ekvnv em mokken oh fulketskv- 
ret omekv, kicvtcs. 

20 Momen Atvmet e 'hiwvn Ef hocefvtes; wenahokat 
omvlkv e*cket omekv. 

21 Momen Celiofv Hesaketvmeset naklivrpcn vccvken 
*es en hahyct, Atvme e 'hiwv tepakan vchoyicvtes. 

22 Momct Celiofv Hesaketvmeset makvtos, Hecvkes, 
estehnnvDwv pume ome liahkes, hcrat holwakatcu ker- 
ret; momcn hiyomat e'nken rviosehcet, hesaketv eto 
em etten csct, papet, meyuksv-scko licsaket omekaren : 

23 Monkv Cehofv Hesaketvmeset Eten cvpofuccn os- 
$icvtes, ekvnv aossc eshoyvte ohvtotkvren. 

24 Monkv este-lmnvnwvn ossicvtcs; momct Eten cvpo- 
fuce en hvsossv-fvccvn Celupvlkc, momcn cslafkvcvpko 
fenkc estomis fulotken, hcsaketv eto en nene vketbcvkvren, 
svpvklccvtes. 

NAKCOKV MOSES COYVTE ENHVTECESKV 

CENESES KIHOCAT, 

HEPLUVLEE EM PUHVKV EHHYTEOESKV 
ES OOHOTVTE TOHTVLELIHOOET OS. THE FIEST BOOK OF MOSES, 

GENESIS, 

THE OEiaiNAL HEBEEW 
INTO THE MUSKOKEB liANGUAGE. 

AMERICAN BIBLE SOCIETY,